Dziś Środa , 17 kwietnia 2024 r. imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

List Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na Poniedziałek Wielkanocny2023

List Dziekana

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na Poniedziałek Wielkanocny2023

 

Siostry i Bracia,

 w Poniedziałek Wielkanocny roku Pańskiego 2023 chciałbym przekazać wszystkim wiernym trzech diecezji Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej serdeczne wyrazy pozdrowienia i radości z faktu

przeżywania najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia pozwala nam uobecniać co roku wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat. Czujemy osobiście, że to do nas przemawia św. Piotr, wyznając: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”. Tak, jesteśmy świadkami Zmartwychwstania Chrystusa, przejścia ze śmierci do życia, z Egiptu do Ziemi Obiecanej, z grzechu do łaski. Świadectwo to opiera się na wierze, a jego fundamentem jest autorytet samego Boga. A Bóg wzywa nas, aby świadectwo to łączyło słowa i czyny, by wyrażało łączność pomiędzy wiarą i moralnością. Św. Paweł podkreśla bowiem, że tym, co ma największe znaczenie dla chrześcijanina, jest „tylko wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6).

Pisząc ten list chciałbym podzielić się refleksją i przywołać z bogatej spuścizny nauczania św. Jana Pawła II ważną encyklikę, jego dziesiątą z kolei, oficjalnie przedstawioną w październiku 1993 roku. Prawie 30 lat temu papież napisał ten ważny dokument, dotyczący właśnie łączności wiary i obyczajów, który zatytułował pięknym wyrażeniem: „Blask prawdy” (Veritatis splendor). Jan Paweł II przekonuje w tej encyklice, że katolicyzm nie jest tylko kodeksem, zbiorem dogmatów, ale jest po prostu

„drogą”. Tak właśnie o chrześcijaństwie wyraził się św. Paweł, opowiadając o swojej przemianie z Szawła-prześladowcy na gorliwego apostoła Chrystusa: „Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety...” (Dz 22,4). Właśnie przez swój sposób życia pierwsi chrześcijanie odróżniali się od innych

ludzi ówczesnego świata, a ich wybory i decyzje były spójne z drogą, którą wybrali i która stała i stoi często w kontraście do głównych trendów cywilizacyjnych. Dlatego do natury Kościoła należy przede wszystkim ukazywanie i objaśnianie tej drogi, jaką chrześcijanin ma podążać, a droga ta powinna być oświetlana prawdą o jego ostatecznym dobru i przeznaczeniu. Blask prawdy nigdy nie gaśnie, jedynie rozum i serce człowieka mogą się tak zaciemnić, że nie docierają do niego życiodajne promienie nauczania Chrystusa. I zamiast jej poszukiwać zatrzymuje się on często przy racjach, które mogą być bardzo oddalone od tej ostatecznej i całej prawdy. Bo przecież racje, którymi się wymieniamy, o które się spieramy, nie mają waloru nieomylności. Dlatego udowadniając i przekonując do swoich racji, nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy wezwani do poszukiwania Prawdy, całej Prawdy.

Tekst encykliki Veritatis splendor zachęca nas również do tego, by miłość do Boga szła w parze z przestrzeganiem przykazań i z dokonywaniem czynów zgodnych z Ewangelią, gdyż jak już zostało wspomniane, liczy się wiara, która działa przez miłość. Św. Augustyn zapytuje nas, celnie podkreślając związek miłości do Boga z przestrzeganiem norm moralnych: „Czy to miłość sprawia, że przestrzegamy przykazań, czy też raczej ich przestrzeganie rodzi miłość? Któż może mieć wątpliwości, że to miłość poprzedza zachowywanie przykazań? Kto bowiem nie miłuje, pozbawiony jest motywacji dla ich przestrzegania”. Wiara, miłość i czyny według przykazań Bożych to triada nieodłączna dla życia chrześcijańskiego. Dlatego podsumowując, ze względu na bardzo przenikliwą analizę kondycji współczesnego człowieka i troskę o dobre etycznie życie, ukazaną przez Jana Pawła II, chciałbym bardzo polecić do lektury tę encyklikę, abyśmy się uczyli stawać w blasku Prawdy.

Siostry i Bracia,

jako wykładowcy, pracownicy i studenci naszego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego staramy się przez codzienny uczelniany trud stawać w blasku Prawdy. Nasze dokonania na polu naukowym zostały ocenione przez Ministerstwo Nauki i Edukacji nadaniem nam kategorii „A” w prowadzeniu badań w naukach teologicznych. Ta wysoka ocena zobowiązuje nas do jeszcze intensywniejszej pracy, aby osiągniętego poziomu nie stracić. W duchu humanizmu i wiary w Boga staramy się kształcić przyszłych teologów, ale też, tak bardzo dziś potrzebnych, asystentów rodziny, mediatorów czy doradców psychospołecznych. Wszelkie proponowane przez nas formy kształcenia podyplomowego oraz możliwość ukończenia studiów doktoranckich i obrony doktoratu z teologii w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pokazują, że kształcić i rozwijać się można przez całe życie.

Dlatego za Wasze wsparcie naszej uczelni, modlitwą i ofiarą, z serca dziękujemy. Niech przepełnia nas blask Zmartwychwstałego, dającego nadzieję, która zawieść nie może. Wesołego Alleluja!

 

 

Ks. kan.dr hab. prof. US

Grzegorz Chojnacki

Dziekan Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego

Odsłon: 252